G1
(주)백제물산

백제 우리쌀 즉석 떡국


떡국

163g


16


$23,200


sd
INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G1','(주)백제물산','','백제 우리쌀 즉석 떡국','','','떡국','','163g','','','16','','', '$23,200','','','sd','','','','') G2
(주)백제물산

백제 얼큰한 쌀국수
90g


30


$21,900INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G2','(주)백제물산','','백제 얼큰한 쌀국수','','','','','90g','','','30','','', '$21,900','','','','','','','') G3
(주)백제물산

백제 김치맛 쌀국수
92g


30


$21,900INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G3','(주)백제물산','','백제 김치맛 쌀국수','','','','','92g','','','30','','', '$21,900','','','','','','','') G4
(주)백제물산

백제 육개장맛 쌀국수
92g


30


$21,900INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G4','(주)백제물산','','백제 육개장맛 쌀국수','','','','','92g','','','30','','', '$21,900','','','','','','','') G5
(주)백제물산

백제 멸치맛 쌀국수
92g


30


$21,900INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G5','(주)백제물산','','백제 멸치맛 쌀국수','','','','','92g','','','30','','', '$21,900','','','','','','','') G6
(주)백제물산

백제 멸치맛 쌀국수 선물세트
92g * 10

$8,300INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G6','(주)백제물산','','백제 멸치맛 쌀국수 선물세트','','','','','92g * 10','','','','','', '$8,300','','','','','','','') G7
(주)백제물산

백제 우리쌀 즉석떡국 선물세트
163g * 6ea

$9,000INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G7','(주)백제물산','','백제 우리쌀 즉석떡국 선물세트','','','','','163g * 6ea','','','','','', '$9,000','','','','','','','') G8
(주)백제물산

백제 어머님의 손맛 물냉면(2인분)
923g


10


$24,000INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G8','(주)백제물산','','백제 어머님의 손맛 물냉면(2인분)','','','','','923g','','','10','','', '$24,000','','','','','','','') G9
(주)백제물산

백제 어머님의 손맛 비빔냉면(2인분)
448g


10


$24,000INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G9','(주)백제물산','','백제 어머님의 손맛 비빔냉면(2인분)','','','','','448g','','','10','','', '$24,000','','','','','','','') G10
(주)백제물산

백제 어머님의 손맛 생쫄면(2인분)
420g


12


$24,000INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G10','(주)백제물산','','백제 어머님의 손맛 생쫄면(2인분)','','','','','420g','','','12','','', '$24,000','','','','','','','') G11
(주)백제물산

백제 신나게 맛있는 불꽃 떡볶이
293g


12


$17,500INSERT INTO product_list (company_code, big_code, mid_code, sma_code, product_code, brand_name, product_name_ko,product_name_cn, product_name_en, product_image, product_color, product_size, one_box_info, one_box_weight,one_box_amount, out_box_info, out_box_weight, domestic_into_price, foreign_into_price, into_per, domestic_user_price,distribution_ok_place, moq, expiration_date, licensing, note) VALUES('','','','','G11','(주)백제물산','','백제 신나게 맛있는 불꽃 떡볶이','','','','','293g','','','12','','', '$17,500','','','','','','','')